معرفی

مشخصات فردی

حامد بابائی شلمانی

نام - نام خانوادگی : حامد   بابائی شلمانی

پست الکترونیکی : babaie@iaurasht.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مترجمی زبان انگلیسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : آزاد اسلامی واحد رشت

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : آموزش زبان انگلیسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : آزاد اسلامی واحد تهران شمال

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : آموزش زبان انگلیسی - آموزش زبان بوسیله تکنولوژی آموزشی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه شیراز

سوابق اجرایی


نماینده گروه زبان انگلیسی در شورای پژوهشی دانشکدهعضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی


Teaching English Language and Literature Society of Iran (TELLSI)تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : آموزش زبان انگلیسی، زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 10

سمت اجرایی در دانشگاه : هیات علمی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 01-07-1388

حامد بابائی شلمانی
حامد بابائی شلمانی

محل خدمت :
    دانشکده علوم انسانی
مرتبه علمی :
    استادیار
^